Voorlichting:
Interventies J-Team

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een experiment gesubsidieerd in Zoetermeer. Een groep hangjongeren werd aangepakt volgens de werkwijze van Stichting W. Het experiment richtte zich op een groep van ongeveer veertig hangjongeren die al sinds jaar en dag overlast veroorzaakten op en rond de Hodenpijlstraat in de wijk Oosterheem.  Een groot deel van de groep is in aanraking geweest met justitie. Volledig afglijden naar criminaliteit was voor een deel van de groep een kwestie van tijd. Het was een zaak van nu ingrijpen of de groep definitief kwijtraken.


In de zijbalk naast deze pagina treft u een film aan over ons project in Zoetermeer. Sommige dingen zijn namelijk niet uit te leggen, maar moeten worden gezien.

STICHTING WAARHEID/ J-TEAM

Deze aanpak richt zich op hinderlijke- overlastgevende- en criminele jeugdgroepen. De focus ligt op de inzet van (lokale) rolmodellen, een intensieve individuele begeleiding en een intensieve samenwerking met ketenpartners, ouders & buurtbewoners. Door middel van deze aanpak wordt de jongeren weer perspectief geboden en zal de overlast in de wijk afnemen. Tijdens een pilot in Zoetermeer zijn goede resultaten behaald: vermindering van overlast, toename veiligheidsgevoel buurtbewoners, jongeren zijn begeleid naar werk/opleiding & meer sociale cohesie in de buurt.

Werkzame bestandsdelen

  • Het verhogen van de sociale controle
  • Aanleren van pro-sociaal gedrag
  • Omgaan met cognitieve denkfouten’
  • Weerbaarheid van de jongere verbeteren’ in?
  • Sociale systeem rondom jongere versterke
  • Bieden van een stabiele maatschappelijke toekomst

Toelichting werkzame bestandsdelen

Resultaten/effecten

Dat positieve rolmodellen van onschatbare waarde zijn blijkt ook uit een recente studie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Zij concluderen dat uit divers wetenschappelijk onderzoek blijkt dat secundaire preventie interventies (gericht op risicojongeren) effectiever zijn wanneer zij (o.a.) positieve rolmodellen centraal stellen (van der Put et al., 2013).

Gemeente Zoetermeer heeft een evaluatie uitgevoerd n.a.v. de pilot en n.a.v. het deelproject rond de jaarwisseling. De gestelde doelen zijn gerealiseerd:

  • Probleemjongeren zijn begeleid naar een passende dagbesteding. Van de 34 jongeren hebben 27 jongeren na de pilot een vorm van formele dagbesteding, zoals school of werk.
  • De overlast veroorzaakt door de jongeren is teruggedrongen. De perceptie van overlast van de buurtbewoners is met 20% gedaald.
  • Het veiligheidsgevoel van buurtbewoners is toegenomen. Uit een enquête blijkt dat de gemiddelde veiligheidsbeleving van buurtbewoners is bevorderd van een 5,9 (voor de pilot) naar een 6,8 (na de pilot).
  • De schade aan gemeentelijke eigendommen is afgenomen. Tijdens de jaarwisseling is de schade ten aanzien van het voorgaande jaar gedaald met 34,5%.

Wat maakt de aanpak uniek?

Bij deze lokale aanpak draait het om de ‘inzet van eigen kracht’. De kracht van de methodiek  en het onderscheidend vermogen ligt in de manier waarop contact wordt gelegd met de jongeren. De rolmodellen zijn ‘ervaringsdeskundig’ en door oprechte betrokkenheid wordt een solide vertrouwensband gecreëerd, waardoor jongeren weerhouden worden van het afglijden naar een criminele carrière. Om de duurzaamheid van de aanpak te verstevigen worden ook jongeren binnen de groep omgevormd tot rolmodel.

Stichting W. maakt gebruik van diverse effectief bewezen behandelcomponenten zoals observerend leren van gedrag, counseling, versterking van het sociale systeem rondom jongeren, werkbegeleiding & vrijetijdsbesteding in groepsverband.

Waardering

De uitgangspunten van de aanpak zijn zeer helder en duidelijk omschreven. Deze zijn ook specifiek en praktijkgericht verwoord in de methodiekhandleiding van Stichting Waarheid.

De theoretische onderbouwing komt ook ruimschoots aan bod in de handleiding. Lokaal is er een mate van effectiviteit gemeten. Wat echter nog ontbreekt is een uitgebreid onderzoek naar de effectiviteit van deze specifieke aanpak. Ook is onduidelijk op welke termijn het effect van  de aanpak doorwerkt – is er bijvoorbeeld ook op de langere termijn geen sprake van recidive.

De opzet is zodanig omschreven dat  de aanpak  gemakkelijk overdraagbaar en toepasbaar is.

Mensen en middelen

Voorbereiding: een goede projectleider is nodig, iemand die een plan kan opstellen en de contacten met de opdrachtgever kan onderhouden.

Uitvoering: een team is nodig van goede straatwerkers, met in elk geval één rolmodel. De projectleider blijft actief om de omgeving te mobiliseren, contact met de opdrachtgever te onderhouden en de straatwerkers te faciliteren. Evaluatie: een goede evaluatie met alle betrokken partijen (dus ook buurtbewoners en netwerkpartners) is cruciaal voor een goed vervolg.

Contact

Wil je weten hoe wij u kunnen helpen met onze aanpak in uw gemeente, wijk, instantie of buurt? Bel dan: 06-49399382. Mailen kan natuurlijk ook naar info@stichtingwaarheid.nl